องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงสำนักงานปลัด

หัวหน้าสำนักงานปลัด นางรัถยา รัตนทิพย์
ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงานปลัด
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายธีรัทชัย นาสุรีย์
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวณัฏฐ์นรี มูลเพีย
ตำแหน่ง: นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นางสาวน้ำทิพย์ ภูเก้าแก้ว
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร นางสาวมลฤดี สีผาโคตร
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน นางศาศวัตรา ไวบรรเทา
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
นักการภารโรง นายธวัชชัย งอกงาม
ตำแหน่ง: นักการภารโรง
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
พนักงานขับรถยนต์ นายวรจักร ศรีดาธรรม
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
แม่บ้าน นางวันเพ็ญ ศรีสุธรรม
ตำแหน่ง: แม่บ้าน
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID: