องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงสมาชิกสภา

ประธานสภา นายอุทิศ ภิญโยขวัญ
ตำแหน่ง: ประธานสภา
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
รองประธานสภา อบต. นายเกียรติศักดิ์ พันธาโฮม
ตำแหน่ง: รองประธานสภา อบต.
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
เลขานุการสภา อบต. นายพุธศักด์ ศรีดาธรรม
ตำแหน่ง: เลขานุการสภา อบต.
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 1 นายเสรี พลศรี
ตำแหน่ง: สมาชิกอบต. หมู่ที่ 1
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2 นายอุดม ธนะภูมิชัย
ตำแหน่ง: สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2 นายสังข์ทอง มาตย์วิเศษ
ตำแหน่ง: สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3 นายสนิท หินเทา
ตำแหน่ง: สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4 นายสมชาย มั่นมี
ตำแหน่ง: สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4 นายเอกชัย ทัศกุล
ตำแหน่ง: สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5 นายจักรี เมฆขุนทด
ตำแหน่ง: สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5 นายภานุวัตร อุทธี
ตำแหน่ง: สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6 นายภูมิ มาตย์ปัญญา
ตำแหน่ง: สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
หน้าที่ 1 [ 2