องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม นายศราวุธ นาโควงษ์
ตำแหน่ง: รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
นักวิชาการศึกษา ว่าง
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นายสราวุธ แพ่งศรีสาร
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ครูผู้ดูแลเด็ก นางคำสี เทาดี
ตำแหน่ง: ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ครูผู้ดูแลเด็ก นางสุภารัตน์ ไสลวงษ์
ตำแหน่ง: ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ครูผู้ดูแลเด็ก นางเพ็ชรีวรรณ กรมราช
ตำแหน่ง: ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ครูผู้ดูแลเด็ก นางสุปัญญา กาญจนบัตร
ตำแหน่ง: ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ครูผู้ดูแลเด็ก นางกัลยาณี ปาขันตี
ตำแหน่ง: ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ครูผู้ดูแลเด็ก นางบรรจง สินรัมย์
ตำแหน่ง: ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ผู้ดูแลเด็ก นางจิรวดี วงษ์ภูเย็น
ตำแหน่ง: ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ผู้ดูแลเด็ก นางสมฤดี แทนกลาง
ตำแหน่ง: ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID: