องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงหัวหน้าส่วนราชการ

ปลัด อบต. นางอรุณี ภูชมศรี
ตำแหน่ง: ปลัด อบต.
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
รองปลัด อบต. นายศราวุธ นาโควงษ์
ตำแหน่ง: รองปลัด อบต.
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
หัวหน้าสำนักงานปลัด นางรัถยา รัตนทิพย์
ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงานปลัด
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ผู้อำนวยการกองคลัง นางรุ่งทิวา พิขุนทด
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ผู้อำนวยการกองช่าง นายสายัณห์ บุญเกาะ
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID: