องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงคณะผู้บริหาร

นายก อบต. นายธีรศักดิ์ แสนกอง
ตำแหน่ง: นายก อบต.
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
รองนายก อบต. นายอิสระ โคตรภูเวียง
ตำแหน่ง: รองนายก อบต.
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
รองนายก อบต. นายผ่อน บุญบาตร์
ตำแหน่ง: รองนายก อบต.
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
เลขานุการนายก อบต. นายสุทัศน์ สิทธิไกรพงณ์
ตำแหน่ง: เลขานุการนายก อบต.
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID: