องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงคู่มือบริการประชาชน

ขอขึ้นทะเบียนความพิการ
ขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
ขอรับผู้ป่วยเอดส์
การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีป้ายและโรงเรือน
คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง
คู่มือการขอใบรับรองการก่อสร้าง มาตรา 32
คู่มือการขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
คู่มือการขออนุญาตดัดแปล มาตรา 34
คู่มือการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร มาตรา 21
คู่มือการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
คู่มือการเคลื่อนย้ายอาคาร
คู่มือการแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
คู่มือการแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
คู่มือการรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
คู่มือขุดดิน
คู่มือบริการประชาชน การถมดิน
ขออนุญาตจำหน่ายที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ขออนุญาตจำหน่ายาหารหรือสะสมอาหาร
ขออนุญาตรับกำจัดสิ่่งปฏิกูล
ขออนุญาตรับเก็บสิ่งปฏิกูล