องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

กำลังโหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาพกิจกรรรม

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2559
.....
เมื่อวันที่: 17 สิงหาคม 2559
โครงการอบรมการปลูกป่าและดูแลป่าชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนารถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
.....
เมื่อวันที่: 10 สิงหาคม 2559
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
.....
เมื่อวันที่: 28 กรกฎาคม 2559
โครงการลด  ละ  เลิกเหล้า  โดยสมัครใจ  เทศกาลเข้าพรรษา
.....
เมื่อวันที่: 15 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมเข้าค่ายสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาชุมแสง
.....
เมื่อวันที่: 10 กรกฎาคม 2559
โครงการฝึกอบรม นวด ประคบ อบ สมุนไพร เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุตำบลนาชุมแสง
อบต.นาชุมแสง จัดโครงการฝึกอบรม นวด ประคบ อบ สมุนไพร เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุตำบลนาชุมแสง โดย วิทยาการผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยจาก โรงพยาบาลภูเวียง .....
เมื่อวันที่: 6 ตุลาคม 2558

หนังสือราชการกรมส่งเสริม ฯ

กำลังโหลด

หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

กำลังโหลด

ข่าวเปิดสอบของหน่วยงานราชการ


ข่าวการเมือง

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการศึกษา