องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงภาพกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561
.....
เมื่อวันที่: 13 มกราคม 2561
โครงการฝึกอบรมความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
.....
เมื่อวันที่: 22 สิงหาคม 2560
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
.....
เมื่อวันที่: 17 สิงหาคม 2560
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน
.....
เมื่อวันที่: 28 มิถุนายน 2560
โครงการซ้อมแผนป้องกันภัย ประจำปี 2560
.....
เมื่อวันที่: 9 พฤษภาคม 2560
วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
.....
เมื่อวันที่: 13 เมษายน 2560
โครงการกิจกรรมวัน อปพร. ประจำปี 2560
.....
เมื่อวันที่: 22 มีนาคม 2560
โครงการงานวันเกษตรตำบลนาชุมแสง ประจำปี 2560
.....
เมื่อวันที่: 10 มีนาคม 2560
โครงการฝึกอบรมอาชีพ
.....
เมื่อวันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2560
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
.....
เมื่อวันที่: 14 มกราคม 2560
พิธีมอบบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี
.....
เมื่อวันที่: 19 ตุลาคม 2559
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2559
.....
เมื่อวันที่: 17 สิงหาคม 2559
โครงการอบรมการปลูกป่าและดูแลป่าชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนารถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
.....
เมื่อวันที่: 10 สิงหาคม 2559
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
.....
เมื่อวันที่: 28 กรกฎาคม 2559
โครงการลด ละ เลิกเหล้า โดยสมัครใจ เทศกาลเข้าพรรษา
.....
เมื่อวันที่: 15 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมเข้าค่ายสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาชุมแสง
.....
เมื่อวันที่: 10 กรกฎาคม 2559
โครงการฝึกอบรม นวด ประคบ อบ สมุนไพร เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุตำบลนาชุมแสง
อบต.นาชุมแสง จัดโครงการฝึกอบรม นวด ประคบ อบ สมุนไพร เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุตำบลนาชุมแสง โดย วิทยาการผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยจาก โรงพยาบาลภูเวียง .....
เมื่อวันที่: 6 ตุลาคม 2558
ท่านนายอำเภอภูเวียง มอบบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสตำบลนาชุมแสง ประจำปี 2558
ท่านนายอำเภอภูเวียง มอบบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสตำบลนาชุมแสง ประจำปี 2558 .....
เมื่อวันที่: 10 มิถุนายน 2558
วันเกษตรตำบลนาชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2558
.....
เมื่อวันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2558