องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงอยู่ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศตะวันตก เฉียงเหนือประมาณ 72 กิโลเมตร จากถนนมะลิวัลย์สายขอนแก่น – ชุมแพ โดยมีทางแยกซึ่งหากจากตัวอำเภอหนองเรือประมาณ 3 กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือเข้าสู่ตัวอำเภอภูเวียง เมื่อถึงตัวอำเภอภูเวียงแล้วจะมีทางแยกถนนลาดยางหน้าโรงพยาบาลอำเภอภูเวียง ไปทางทิศใต้ประมาณ 4 กิโลเมตร

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือและ ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า และตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 3 5, 812 ไร่ หรือประมาณ 62 .10 ตร.กม.

ลักษณะพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงมีพื้นที่เป็นที่ราบ มีแนวลาดเอียงไป ทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตกเป็นที่ราบเชิงเขาติดต่อกับอุทยานแห่งชาติ เขาภูเวียง มีลำห้วยทรายซึ่งมีแหล่งกำเนิดต้นน้ำจากภูเขาภูเวียงไหลผ่านตอนกลางของตำบล จากบ้านกุดน้ำใสถึงบ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 10 และไหลไปบรรจบลำห้วยยาง ซึ่งทางทิศตะวันออกสถานีอนามัยตำบลนาชุมแสงและลงสู่บ้านท่าเสี้ยวตำบลสง เปือย

เขตการปกครอง ตำบลนาชุมแสง มีจำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง จำนวนทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 7 บ้านบุ่งแสง หมู่ที่ 2 บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 8 บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 3 บ้านหนองย่างแลน หมู่ที่ 9 บ้านโนนรัง หมู่ที่ 4 บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 10 บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 5 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 11 บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 6 บ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 บ้านหัวฝาย
 
ประชากร  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,827  ครัวเรือน  และจำนวนประชากรทั้งสิ้น  6,706  คน ความหนาแน่นเฉลี่ย  107.99  คน/ตารางกิโลเมตร
ตาราง  แสดงจำนวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
 หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวน
ครัวเรือน
จำนวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
1 บ้านนาชุมแสง   266 488 495 983
2 บ้านหนองทุ่ม 116 216 206 422
3 บ้านหนองย่างแลน 94 223 198 421
4 บ้านกุดน้ำใส 212 364 367 740
5 บ้านหัวฝาย   144 245 239 484
6 บ้านหนองขาม 79 168 169 337
7 บ้านบุ่งแสง 122 192 203 395
8 บ้านหนองลุมพุก 153 284 301 585
9 บ้านโนนรัง 115 208 179 387
10 บ้านนาชุมแสง   228 379 374 753
11 บ้านชัยมงคล 201 390 372 762
12 บ้านหัวฝาย   97 224 213 437
  รวม 1,827 3,381 3,325 6,706
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 (สำนักงานทะเบียนอำเภอภูเวียง)

การศึกษา    
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                  จำนวน    4   แห่ง 
- โรงเรียนประถมศึกษา                จำนวน    5   แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)    จำนวน    1   แห่ง      
 
สาธารณสุข  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ                            จำนวน 1 แห่ง
- อัตรามีส้วมและใช้ส้วม                                  ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-  สถานีตำรวจ    ในพื้นที่ไม่มีแต่จะมีชุดตำรวจสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรอำเภอภูเวียง

ทรัพยากรธรรมชาติ
- ป่าไม้สาธารณะ      จำนวน  8   แห่ง
- แหล่งน้ำ           - ลำห้วย   4  สาย     และบึง/หนอง  23  แห่ง