องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
………………………………..
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์
             " ภายในปี   พ.ศ.  2558   องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง จะเป็นองค์กรที่มีการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล  ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  และสังคม  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
พันธกิจ
             องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  มุ่งมั่นในการพัฒนาภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี  การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  พร้อมด้วยระบบข้อมูลและศักยภาพของพื้นที่  โดยครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์การขจัดความยากจน  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  การเสริมสร้าง เศรษฐกิจ  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบการบริหารงานที่ดี  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและขีดความสามารถทางการแข่งขัน การพัฒนาคุณภาพและสังคม  การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน  การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและที่พัฒนาการบริหารภาครัฐ
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
เป้าหมาย
       เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  ให้มีความสะดวกและมาตรฐานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสังคมให้ดียิ่งขึ้น
แนวทางการพัฒนา
  1.  การพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
  2.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
 1. จำนวนเกษตรกรที่มีทักษะในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
 2. จำนวนครัวเรือนหรือกลุ่มอาชีพเกษตรกรที่มีทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
 3. จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
เป้าหมาย
        เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายใน ชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้
แนวทางการพัฒนา
 1. การสนับสนุน  ส่งเสริมการศึกษา
 2. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
 3. การพัฒนา  ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค  การฟื้นฟูสมรรถนะด้านร่างกายและจิตใจ
 4. การพัฒนา  ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ
 5. การสนับสนุนสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง
 6. การสนับสนุน  ส่งเสริม  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
  ตัวชี้วัด
  1.  จำนวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน
  2.  จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพิ่มขึ้น
 1. จำนวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี​
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย
        เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
แนวทางการพัฒนา
1.  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
2.  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค
3.  การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอ
ตัวชี้วัด
1.  จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.  จำนวนผู้ประกอบและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ
3. จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง          
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าหมาย
       เพื่อรักษาความมั่นคง  ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมไปถึงการขจัดปัญหายาเสพติดในชุมชน
แนวทางการพัฒนา
 1. การป้องกันและบรรเทา ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
 2. การลดปัญหา ยาเสพติดเพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน
 3. การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร
 4. การรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ตัวชีวัด
  1.  จำนวนประชากรที่ได้รับการช่วยเหลือจากภัยธรรมชาติ
  2.  จำนวนประชากรที่ไม่เสพยาเสพติด
  3.  จำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุจราจรทางถนน
  4.  จำนวนประชากรที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
 เป้าหมาย
          เพื่อปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบ บริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงานตามแนวทาง นโยบายของรัฐบาล
แนวทางการพัฒนา
 1. การบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้  ภาครัฐ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
 2. การพัฒนาบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตัวชี้วัด
   1.  ปริมาณ  และคุณภาพของงาน
   2.  จำนวนประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ
นโยบายผู้บริหาร
          นโยบายของ นายธีรศักดิ์  แสนกอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงในการประชุมสภาฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
           การบริหารงานยึดหลักการ  “โปร่งใส ประหยัด คุ้มค่า สัมฤทธิ์ผล” สู่ผู้รับผลประโยชน์คือ พี่น้องประชาชนชาวตำบลนาชุมแสง ภายใต้การบริหารงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
     1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ประกอบด้วย
1.1  การคมนาคม
1.2  น้ำประปา
1.3  ไฟฟ้า (ไฟสว่างในหมู่บ้าน)
1.4  ร่องระบายน้ำ
1.5 สาธารณูปโภค อื่นๆ
2.  ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย
2.1  กองทุนเมล็ดพันธุ์
2.2  กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
2.3  กลุ่มธนาคารข้าว
2.4  กลุ่มทอผ้า
2.5  กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย
2.6  ตลาดชุมชน
3. ด้านคุณภาพชีวิตประกอบด้วย
3.1  การศึกษา
3.2  พลานามัย/รพ.ชุมชน
3.3  บำรุงศิลปวัฒนธรรม
3.4  ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญา
3.5  พัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน คนชรา ผู้พิการ
3.6  ส่งเสริมสวัสดิการชุมชน
3.7  กองทุนเวชภัณฑ์ (คนและสัตว์)
3.8  ส่งเสริมหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
3.9  สภาผู้สูงอายุ
4.  ด้านสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย
4.1  ส่งเสริมให้ปลูกป่าชุมชน
4.2  จัดภูมิทัศน์ในพื้นที่สาธารณะภายในตำบล
5.  ด้านการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดีประกอบด้วย
5.1  ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
5.2  ตั้งศูนย์เอาชนะยาเสพติดในระดับตำบล
5.3  ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน
5.4  สนับสนุนกิจกรรม อปพร.
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตขององค์การ บริหารส่วนตำบล
            การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน      ของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคำถาม ว่า   “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ   
เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  โดยใช้เทคนิค SWOT analysis มีดังนี้
จุดแข็ง  (Strengths: S)
 1. ผู้นำทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
 2. สภาพพื้นที่เหมาะสมกับการทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
  3. การเมืองในพื้นที่ไม่แรง ประชาชนส่วนมากอยู่กันแบบเครือญาติ
  4.  ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชีวิต  และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
  5.    มีโรงงานรองรับผลผลิต(อ้อย)อยู่ใกล้ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
  6.    มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ใกล้เพื่อรองรับแรงงานในพื้นที่
จุดอ่อน  (Weaknesses:  W)
1.   มีการเคลื่อนย้ายแรงงานสู่ภาคอุตสาหกรรมทำให้ขาดแคลนแรงงานด้านการเกษตร มีผู้สูงอายุและเด็กในพื้นที่มาก
2.    ผลผลิตและมูลค่าภาคการเกษตรยังอยู่ในระดับต่ำ
3.    สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ลาดเอียง ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำทำให้ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง
4.    ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและไม่แน่นอน
5.   การผลิตภาคการเกษตรต้องพาภายนอกมากเกินไป(ยากำจัดวัชพืช,ศัตรูพืช,ปุ๋ยเคมี)
โอกาส   (Opportunities:  O)
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่น
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นต้น
2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นพ.ศ.2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่     ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอน ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.   รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการกระจายอำนาจการบริหารให้ท้องถิ่นดำเนินการเอง
ตามที่กฎหมาย   และระเบียบกำหนด
4.   รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู   เผยแพร่   และ
ถ่ายทอดวัฒนธรรม   ประเพณี   และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น
5.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.   2542   สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษา
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
6.   รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
7.   รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน “ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ”  ตามแนวพระราช
ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
8.   รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด  ( Threats :  T )
 1. สภาวะการทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ   ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
 2. สภาวะการทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
 3. การเปลี่ยนรัฐบาลทำให้นโยบายเปลี่ยนแปลง  และไม่ต่อเนื่อง
 4. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ  ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่  และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น
 5. ปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทำให้ความสามารถในการแข่งขนด้าน
การเกษตรลดลง แรงงานฝีมือและกึ่งฝีมือจะไหลออก แรงงานไร้ฝีมือจะตกงานเนื่องจากการไหลเข้าของแรงงาน
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
         ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาใน ช่วงสามปี พ.ศ. 2558 – 2560  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อให้วิสัยทัศน์ประสบความสำเร็จในช่วง  5  ปี ( พ.ศ. 2554 – 2558)  จำนวน  5  ยุทธศาสตร์  16  แนวทางการพัฒนา  โดยให้ลำดับความสำคัญในการพัฒนาควบคู่กันไปทุกด้านแต่ในระยะต้นจะพัฒนาใน เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจอาจมีสัดส่วนมากกว่าด้านอื่น หลังจากนั้นก็จะเน้นด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตในสัดส่วนที่มากขึ้นดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี  โดยเรียงลำดับก่อน –หลัง แนวทางในการพัฒนาและตัวชี้วัดความสำเร็จดังนี้
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมาย
         เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครง สร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
         ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ ให้ความสะดวก และรวดเร็วขึ้น  โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้
1.  ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก
2.  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
3.  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
4.  บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
ตัวชี้วัด
จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ
จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน
จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน
จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 เป้าหมาย
         เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและ สามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยาก จนของจังหวัด
แนวทางการพัฒนา
1.  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
2.  เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
 ตัวชี้วัด
1.  จำนวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์
2.  จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ
 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 เป้าหมาย
          เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
แนวทางการพัฒนา
1.  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่
2.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
3.  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
4.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
5.  การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ
 ตัวชี้วัด
1.  จำนวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน
2.  จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพิ่มขึ้น
3.  จำนวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
        เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
แนวทางการพัฒนา
1.  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
2.  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค
3.  การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย
ตัวชี้วัด
1.  จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.  จำนวนผู้ประกอบและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ
3.  จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง          
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เป้าหมาย
        เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงาน ของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัด  ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ ดี
 แนวทางการพัฒนา
1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
2.  ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
3.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล
4.  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
ตัวชี้วัด
1.  จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
2.  จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น
3.  ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล
4.  ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล
เป้าหมาย
        เพื่อปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบ บริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงานตามแนวทาง นโยบายของรัฐบาล
แนวทางการพัฒนา
         ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานในการจัดการระบบบริการสาธารณะ ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกระจายอำนาจกำหนดและดำเนินงานหรือ กิจกรรมการที่ได้มอบจากรัฐบาล
1.  การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา
2.  ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด และรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง
3.  ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดาและทารก
4.  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ
5.  ส่งเสริมสร้างโอกาสการเข้ากับบริการสาธารณสุข
6.  ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
 ตัวชี้วัด
1.  จำนวนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานบริการกิจการสาธารณะ
2.  ปัญหายาเสพติดไม่มีและชุมชนเข้มแข็ง
3.  มารดาและทารกได้รับการดูแล
4.  จำนวนอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมมีจำนวนลดลง
5.  จำนวนประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างก้าวหน้า